Надзорни одбор

Надзорни одбор Синдиката је орган који обавља надзор над законитошћу и исправности материјално – финансијског пословања Синдиката. Такође, контролише остваривање политике финансирања, коришћења финансијских средстава и укупне имовине Синдиката и о томе по потреби, а најмање једанпут годишње информише чланство и Одбор.

Надзорни одбор прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Синдиката воде уредно и у складу са прописима.

Чланови Надзорног одбора су:

1. Томица Ђорђевић

2. Александар Николић

3. Миша Јеремић

4. Данијела Арсенијевић и

5. Славица Бајић