Ресор за радно-правну заштиту и нормативну делатност

Председник овог Ресора је Срећко Ристовић

Задатак Ресора је да:

– утврђује правила у складу са одредбама Статута за пружање радноправне заштите члановима Синдиката на основу својих практичних искустава,

– даје предлоге за покретање поступка за измене и допуне колективних уговора,

– утврђује и ради на реализацији предлога за побољшање законских решења,

– ради на пружању бесплатне правне помоћи члановима Синдиката,

– сачињава радне верзије и пречишћене текстове свих правних аката Синдикалне организације “Колубара“.