Ресор за развој, информисање и сарадњу са другим синдикатима

Председник овог Ресора је Зоран Чолић

Задатак Ресора је да:

– предлаже доградњу постојеће организације Синдикалне организације “Колубара“.

– предлаже нове, савременије организационе облике на основу проучавања организација сличних синдиката у земљи и иностранству,

– предлаже стратегију развоја и правце деловања Синдикалне организације “Колубара“ и Синдиката радника ЕПС-а

– предлаже мере и активности за осамостаљивање Синдикалне организације “Колубара“ од пословодства и Владе,

– ради на реализацији успостављања односа са синдикатима у оквиру ЕПС-а и другим синдикатима у земљи и иностранству када је то од интереса за Синдикалну организацију“Колубара“,

– ради на реализацији укупног информисања у Синдикалној организацији “Колубара“ и истражује нове облике рада из свог делокруга,

– спроводи интегрално информисање полазећи од свакодневног информисања чланства до информисања најшире јавности о активностима Синдикалне организације “Колубара“,

– спроводи презентацију Синдикалне организације “Колубара“ и Синдиката радника ЕПС-а са циљем стварања позитивног мишљења јавног мнења о СО “Колубара“

– предлаже уређивачку политику Одбора Синдикалне организације “Колубара“ за синдикални лист и организује његово издавање и штампање.