Ресор за заштиту на раду и заштиту животне средине

Председник овог Ресора је Миодраг Милићевић

Задатак ресора је да:

– прати и анализира стање из области заштите на раду и заштите од пожара и предлаже мере ради побољшања техничке и свих других видова заштите чланова Синдиката из области заштите на раду

– ради на организовању и реализацији послова медицинске рехабилитације радника чланова Синдиката

– активно учествује у изради аката који регулишу област рада овог ресора